ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 251
                                               

Möbiusov trak

Möbiusov trák je v topologiji enostranska in neorientabilna ploskev z robom. Imenuje se po nemškem matematiku in astronomu Augustu Ferdinandu Möbiusu, ki je bil s tem odkritjem eden od utemeljiteljev sodobne topologije. Neodvisno od njega je to p ...

                                               

Riemannova funkcija zeta

Riemannova funkcija zeta ali Euler-Riemannova funkcija zeta {\displaystyle \zeta }) je v matematiki in še posebej v analitični teoriji števil specialna funkcija, definirana za vsako kompleksno število s z realnim delom > 1 z neskončno vrsto ko ...

                                               

Enneperjeva ploskev

Enneperjeva ploskev je v diferencialni geometriji in algebrski geometriji ploskev, ki jo lahko opišemo parametrično z enačbami x = u 1 − u 2 / 3 + v 2 / 3, {\displaystyle x=u1-u^{2}/3+v^{2}/3,\ } y = − v 1 − v 2 / 3 + u 2 / 3, {\displaystyle y=-v ...

                                               

Kroneckerjeva delta

Kroneckerjeva delta je v matematiki funkcija dveh spremenljivk, po navadi celih števil, in je enaka 1, če sta spremenljivki enaki, drugače pa je enaka 0. Zapiše se jo kot simbol δ i j {\displaystyle \delta _{ij}} in se jo obravnava kot krajši zap ...

                                               

Langerhansov otoček

Langerhansovi ali pankreasni otočki so skupki celic v trebušni slinavki, ki jih sestavljajo endokrine celice ter predstavljajo 1–2 % celotne mase organa. Langerhansove otočke obdajajo eksokrini predeli trebušne slinavke. Leta 1869 jih je odkril n ...

                                               

Dualno število

Dualno število je razširitev realnih števil z dodajanjem novega elementa ε 2 = 0 {\displaystyle \varepsilon ^{2}=0\,}. Dualna števila prištevamo med hiperkompleksna števila. Množica dualnih števil tvori dvorazsežno komutativno unitarno asociativn ...

                                               

Friedel-Craftsova reakcija

Friedel–Craftsove reakcije so niz kemijskih reakcij, ki sta jih razvila Charles Friedel in James Mason Crafts leta 1877, v katerih aromatski ogljikovodiki pod katalitskim vplivom ene od Lewisovih kislin, na primer FeCl 3, AlCl 3, H 2 SO 4, H 3 PO ...

                                               

Claisenova kondenzacija

Claisenova kondenzacija opisuje nastanek vezi ogljik-ogljik, ki nastane med dvema estroma ali enim estrom in eno karbonilno spojino ob prisotnosti močne baze. Primarni produkt je β-keto ester ali β-diketon. Kondenzacija nosi ime po Rainerju Ludwi ...

                                               

Kleinova steklenica

Kleinova steklenica je neorientabilna površina. Druga prav tako neorientabilna objekta sta Möbiusov trak in realna projektivna ravnina. Möbiusov trak je površina z mejami, Kleinova steklenica pa nima mej. Prvi je Kleinovo steklenico opisal v letu ...

                                               

Parna turbina

Parna turbina je naprava, ki spreminja termično energijo pare v mehansko delo. Parno turbino naj bi izumila dva inženirja: britanski sir Charles Parsons reakcijsko turbino in švedski inženir Gustaf de Laval impulzno turbino. Moderne parne turbine ...

                                               

Schleglov diagram

Schleglov diagram je v geometriji projekcija politopa iz R d {\displaystyle \mathbb {R} ^{d}\,} v R d − 1 {\displaystyle \mathbb {R} ^{d-1}\,} preko točke za eno izmed njegovih facet. Entiteta, ki nastane, je politopska poddelitev facet v R d − 1 ...

                                               

Hilbertova krivulja

Hilbertova krivúlja je zvezna fraktalna krivulja, ki zapolni prostor. Prvi jo je opisal David Hilbert leta 1891 kot varianto krivulj, ki zapolnijo prostor, ki jih je odkril Giuseppe Peano leta 1890. Njena Hausdorffova razsežnost je 2. Evklidska d ...

                                               

Klinocojzit

Klinocojzit je kalcijev aluminijev silikat s kemijsko formulo Ca 2 Al 3. Kristalizira v monoklinskem kristalnem sistemu in je polimorf ortorombskega cojzita. Kristali so vlaknati ali prizmatični, včasih tudi kratki in stolpičasti. Klinocojzit je ...

                                               

Elektron

Elektrón je obstojen osnovni delec z maso 9.10 10 -31 kg in negativnim električnim nabojem 1.6 10 -19 As. Elektroni so sestavni deli atomov. Ti so sestavljeni iz atomskega jedra, sestavljenega iz protonov in nevtronov, ter oblaka elektronov okrog ...

                                               

Mertensova funkcija

Mertensova fúnkcija je v teoriji števil aritmetična funkcija določena z vsoto: M n = ∑ k = 1 n μ k, {\displaystyle Mn=\sum _{k=1}^{n}\mu k\!\,} kjer je μ k {\displaystyle \mu k} Möbiusova funkcija. Mertensova funkcija pomeni število celih števil ...

                                               

Planckova dolžina

Planckova dolžina je v fiziki naravna enota za dolžino in predstavlja razdaljo, ki jo prepotuje svetloba v Planckovem času. Je ena izmed osnovnih enot v Planckovem sistemu enot. Planckova dolžina se lahko izpelje iz treh osnovnih fizikalnih konst ...

                                               

Boyjeva ploskev

Boyjeva ploskev je imerzija realne projektivne ravnine v trirazsežni prostor. Ploskev je leta 1901 odkril nemški matematik in fizik Werner Boy 1879 – 1914 po nasvetu nemškega matematika Davida Hilberta 1862 – 1943. Boyjeva ploskev nima robov in i ...

                                               

Kochova snežinka

Kochova snežínka ali Kochova zvézda je eden prvih odkritih fraktalnih likov. Leta 1904 jo je opisal Niels Fabian Helge von Koch v članku O zvezni krivulji brez tangente, dobljeni z elementarno geometrijsko konstrukcijo. Kochovo snežinko naredimo ...

                                               

Spearmanov koeficient korelacije

Spearmanov koeficient korelacije je statistični kazalec, ki prikazuje neparametrske stopnje povezanosti dveh spremenljivk oziroma predstavlja kakovost opisa povezanosti med spremenljivkama, ki jo napravi določena funkcija. Pri tem za razliko od P ...

                                               

Auerjeva palička

Auerjeve paličke ali Auerjeva telesca so tvorbe v obliki zrnc ali valjastih struktur v citoplazmi zlasti levkemičnih mieloblastov in nastanejo z zlitjem azurofilnih zrnc in vsebujejo peroksidazo. Vidne so na primer v levkemičnih blastih pri akutn ...

                                               

Cullenovo število

Cullenovo število je v matematiki naravno število oblike: C n ≡ n 2 n + 1 ; n > 0. {\displaystyle C_{n}\equiv n2^{n}+1;\quad n> 0\!\.} Cullenova števila je prvi raziskoval irski matematik častiti James Cullen leta 1905. Prva Cullenova števi ...

                                               

Normalno število

Naj je b > 1 celo število in x realno število. Imejmo zaporedje števk x v bazi b pozicijskega številskega sestava. Če je s končni niz števk v bazi b, zapišemo N za število pojavljanj niza s v prvih n števkah x. Število x se imenuje normalno v ...

                                               

Carmichaelovo število

Carmichaelova števila so v teoriji števil sestavljena pozitivna cela števila n za katera velja kongruenca: a n − 1 ≡ 1 mod n, {\displaystyle a^{n-1}~\equiv 1{\pmod {n}}\!\,} za vsa cela števila a, ki so n tuja glej modularna aritmetika. Imenujejo ...

                                               

Meglična celica

Meglíčna célica je priprava za zaznavanje delcev ionizirajočega sevanja. V preprosti izvedbi je meglična celica neprodušna valjasta posoda, ki vsebuje podhlajeno, prenasičeno paro, po navadi vodno ali alkoholno. Ko delec α ali delec β interagira ...

                                               

Siriometer

Siriometer je redko uporabljana astronomska enota za merjenje razdalj v astronomiji. Enaka je 10 6 astronomskih enot, to je milijonkrat povprečna razdalja med Zemljo in Soncem ali 15.813 svetlobnih let. 1 siriometer je tudi 1.496.10 17 Pm. Enota ...

                                               

Teslova turbina

Teslova turbína je brezlopatična turbina s centripetalnim tokom, ki jo je izumil Nikola Tesla leta 1913. Uporablja pojav" mejne plasti ", za razliko od konvencionalnih turbin pri katerih tekočina zadane lopatice. Teslova turbina se v praksi velik ...

                                               

Buckinghamov izrek π

Buckinghamov izrek π je osnovni izrek iz teorije podobnosti in razsežnostne analize. Izrek opisuje način, kako se lahko poljubno fizikalno enačbo, ki vsebuje n {\displaystyle n\,} spremenljivk, enakovredno opiše z n − m {\displaystyle n-m\,} brez ...

                                               

Proton

Protón je stabilen jedrski delec z maso 1.6726 10 -27 kg in pozitivnim električnim nabojem 1.6022 10 -19 As. Protoni skupaj z nevtroni sestavljajo atomska jedra. Protone in nevtrone v jedru veže močna jedrska sila. Število protonov v jedru je tis ...

                                               

Comptonov pojav

Comptonov pojáv opisuje fizikalni pojav, da nastane pri sipanju kratkovalovnega elektromagnetnega valovanja v snovi elektromagnetno valovanje z nekoliko daljšo valovno dolžino. Razlika med valovno dolžino vpadlega in sipanega valovanja je odvisna ...

                                               

Walsheva matrika

Walsheva matrika je kvadratna matrika, ki ima za elemente samo vrednosti +1 in -1. Značilnost Walsheve matrike je tudi, da je skalarni produkt dveh različnih vrstic ali stolpcev enak 0. Vsaka vrstica odgovarja vrednostim Walsheve funkcije. Pogost ...

                                               

Penicilin G

Penicilín G ali benzilpenicilin je prvi odkriti naravni antibiotik in je začetnik razvoja tako imenovanih penicilinskih antibiotikov, to je skupine antibiotikov, katerih kemijska zgradba vsebuje β-laktam. Uporabljajo se za zdravljenje bakterijski ...

                                               

Elektronski nevtrino

Elektronski nevtrino je eden izmed treh nevtrinov. Skupaj z elektronom tvori prvo generacijo leptonov. Njegov antidelec je elektronski antinevtrino. Nikoli ne deluje z močno jedrsko silo. Prvi ga je predvidel avstrijski fizik Wolfgang Ernst Pauli ...

                                               

Nevtrino

Nevtríno je osnovni delec s spinom 1/2, zatorej spada med fermione. Njegova masa je zelo majhna, vendar pa novejši preskusi kažejo, da je različna od nič. Nevtrino interagira le s šibko interakcijo, z močno in elektromagnetno pa ne. Nevtrino ozna ...

                                               

Šnireljmanova gostota

Šnireljmanova gostota zaporedja v matematiki pove, kako" gosto "je to zaporedje. Pojem iz splošne aditivne teorije števil je leta 1930 uvedel ruski matematik Lev Genrihovič Šnireljman. Intuitivno vemo, da obstaja" več "lihih števil kot kvadratnih ...

                                               

Devterij

Têžki vodík ali devtèrij je izotop vodika s simbolom 2 H ali tudi D. Njegova atomska masa znaša 2.01410178 u. Prosti devterij D 2 je dvakrat težji od H 2, zato tudi pogosto reagira počasneje. Na Zemlji predstavlja 0.016 % vsega vodika. Jedro devt ...

                                               

Progesteron

Progesterón, tudi P4 je steroidni hormon, glavni progestogen, ki ščiti nosečnost. Je naravni steroid, ki ga izločajo jajčniki, posteljica in nadledvičnica. Če je v telesu dovolj estrogena, pride maternična sluznica pod vplivom progesterona iz pro ...

                                               

Lineweaver-Burkova enačba

Lineweaver-Burkova enačba je enačba, ki prikazuje odvisnost recipročne vrednosti začetne hitrosti encimsko katalizirane reakcije od recipročne vrednosti koncentracije substrata. Odvisnost je linerarna, zaradi česar se jo lahko uporabi za grafično ...

                                               

Richterjeva potresna lestvica

Moč potresa in njegovi učinki: 6.5 – 6.9 - slabo grajene stavbe se podrejo; 6.0 – 6.4 - promet obstane, podirajo se dimniki; 7.0 – 7.4 - zemlja razpoka, podre se večina stavb, plinovodi, električni vodi in vodovodi so poškodovani; 3.5 – 3.9 - rah ...

                                               

Mion

Mión tudi μ-mezon) je v standardnem modelu fizike delcev skupno ime za par osnovnih delcev s pozitivnim in negativnim električnim nabojem. Mioni imajo maso, 207-krat večjo od mase elektrona - 105.6 MeV - in spin 1/2. Enako kot elektroni spadajo v ...

                                               

Hiperbolična porazdelitev

Hiperbolična porazdelitev je družina zveznih verjetnostnih porazdelitev, ki je določena s petimi parametri. Ta vrsta porazdelitev je značilna po tem, da je logaritem funkcije gostote verjetnosti hiperbola. To pomeni, da porazdelitev pada hitreje ...

                                               

Gangliozid

Gangliozídi so glikosfingolipidi, ki vsebuje N-acetilnevraminsko kislino ali drug sialičnokislinski strukturni element. V telesu ga je največ v osrednjem živčevju in je verjetno pomemben za strukturo sinaps. Izraz gangliozid je leta 1942 prvi upo ...

                                               

Plankalkül

Plankalkül je programski jezik, ki ga je razvil Konrad Zuse med letoma 1943 in 1945. Plankalkül je bil prvi visokonivojski programski jezik. Nemški izraz Kalkül pomeni formalni logični sistem. Hilbertov sistem se je na primer imenoval Hilbert-Kal ...

                                               

Pojav Goos-Hänchenove

Pojav Goos-Hänchenove je optični pojav v katerem linearno polarizirana svetloba doživi premik vzdolž odbojne površine na kateri se popolno odbije. Premik je pravokoten na smer gibanja, pojavlja pa se samo pri prehodu svetlobe iz optično gostejše ...

                                               

Fortran

Fortran je eden najstarejših visokonivojskih programskih jezikov. Namenjen je predvsem je znanstveno-tehničnim aplikacijam, zelo dobro podpira matematiko, uporablja pa se tudi za pisanje statistik. Do sedaj je izšlo kar nekaj različic programa: F ...

                                               

Samoštevilo

Sámoštevílo ali Kolumbijevo število je v matematiki pozitivno celo število, ki ga v dani osnovi ne moremo tvoriti z nekim drugim celim številom, seštetim s svojimi števkami. Število 21, na primer, ni samoštevilo, ker ga lahko dobimo iz vsote štev ...

                                               

Izoniazid

Izoniazid, znan tudi kot izonikotinilhidrazid, je antibiotik, ki se uporablja za zdravljenje tuberkuloze. Za aktivno obliko tuberkuloze se pogosto uporablja skupaj z rifampicinom, pirazinamidom in pa bodisi s streptomicinom ali z etambutolom. Za ...

                                               

Pojav Imbert-Fjodarava

Pojav Imbert-Fjodarava je optični pojav v katerem krožno ali eliptično polarizirana svetloba doživi majhen premik med popolnim odbojem. Premik je pravokoten na ravnino, ki vsebuje vpadni in odbiti žarek. Imenuje se po francoskem fiziku Christianu ...

                                               

Bajt

Bajt je v računalništvu manjša enota za količino podatkov oziroma velikost pomnilnika. Byte pa je tudi podatkovni tip v nekaterih programskih jezikih. Bajt je imel včasih spremenljivo velikost, v današnjih računalnikih je 1 bajt = 8 bitov. Izraz ...

                                               

Polprevodniški laser

Pólprevódniški láser je laser, pri katerem je ojačevalno sredstvo polprevodnik. Po delovanju je zelo podoben svetleči diodi, vendar oddajanje svetlobe pri svetleči diodi temelji na spontanem sevanju, pri laserski diodi pa na stimuliranem sevanju. ...

                                               

Amoksicilin

Amoksicilin je širokospektralni polsintetični penicilin iz skupine aminopenicilinov. Ker je občutljiv za penicilinazo, se navadno daje v kombinaciji s klavulansko kislino. Uporablja se v zdravljenju številnih bakterijskih okužb. Je zdravilo izbor ...