ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 343
                                               

Novokračine

Novokračine so deloma obcestno, deloma gručasto naselje v Občini Ilirska Bistrica, ki stoji v skrajnem jugovzhodnem delu Brkinov. Novokračine spadajo v občino Ilirska Bistrica in so od mesta Ilirska Bistrica oddaljene 15 km. Ležijo na skrajnem ju ...

                                               

Nuskova

Núskova, je razloženo, deloma obcestno naselje. Spada v tri lege - te so dolinsko, pobočno in slemensko v sz. delu Goričkega. Jedro z avtobusno postajo, gostilno in kapelo svete Trojice je Srednja Gasa v Srednji Gasi, iz Srednje Gase. Kraj ceste ...

                                               

Občice

Občice so naselje v Občini Dolenjske Toplice. Občice ležijo v Črmošnjiško-Poljanski dolini, ki je bila najvzhodnejši del kočevarskega jezikovnega otoka, iz katerega se je leta 1941 večina nemško govorečih Kočevarjev izselila. Med drugo svetovno v ...

                                               

Občine

Za lokalno skupnost glej Občina. Občine so naselje v občini Trebnje. Občine so gručasto naselje vrh griča na robu Suhe krajine. Ker so pogoji za kmetijstvo slabi so v preteklosti na njivah pridelovali pridelke le za domačo oskrbo, ukvarjali pa so ...

                                               

Obrat, Benedikt

Na območju Obrata se nahajajo štiri delno ohranjene rimske gomile ter ostanki dveh stavb iz rimskega obdobja, kar priča, da je to področje bilo že zgodaj poseljeno. V listinah je Obrat omenjen leta 1445. Takrat je bilo v kraju 8 kmetij.

                                               

Obrh pri Dragatušu

Vaška cerkev, posvečena Sv. Lovrencu, spada pod Dragatuško župnijo. V pisnih dokumentih je bila prvič omenjena leta 1427. V notranjosti je ohranjenih nekaj slik iz 16. stoletja.

                                               

Odranci

Naselje leži na Dolinskem, med magistalno cesto Lendava - Murska Sobota in potokom Črnec, del naselja je severno od ceste. Odranci so lokalno središče, njegov videz pa se je v zadnjem času zaradi urbanizacije zelo spremenil.

                                               

Odrga

Odrga je naselje v občini Trebnje. Odrga je razloženo naselje južno od Trebnjega, na terasah desnega brega Temenice pod gozdnatim Trebnim vrhom 581 m. K naselju pripada tudi zaselek Kukenberk, nad obema pa poteka avtocesta Ljubljana – Novo mesto. ...

                                               

Ojstrica, Dravograd

Ojstrica je razloženo naselje nad levim bregom Drave v Občini Dravograd. Naselje se razprostira pod Košenjakom 1522 mnm v nadmorski višini 700 do 1020 mnm med Ojstriškim potokom na zahodu in Boštjanskim potokom na vzhodu. Naselje tvorijo samotne ...

                                               

Okonina

Okonina je naselje v Občini Ljubno. Okonina je gručasto naselje v Zgornje Savinjski dolini, ki se razprostira nad levim bregom Savinje, ob cesti Mozirje - Ljubno ob Savinji. Jedro naselja se je razvilo na prodni rečni naplavini, posamezne kmetije ...

                                               

Oplotnica

Oplotnica, nemško nekdaj Oplotnitz, je naselje s skoraj 1.500 prebivalci na jugovzhodnem obrobju Pohorja, ob cesti Slovenske Konjice - Lukanja - Lovrenc na Pohorju in središče istoimenske občine. Starejši deli naselja so bili zgrajeni ob prehodu ...

                                               

Orehova vas

Orehova vas je naselje v Občini Hoče - Slivnica. Kraj je bil prvič omenjen leta 1234. Je strnjeno, povečini obcestno naselje.Ceste so asfaltirane. Prevladujejo enotni, v novejšem času prenovljeni kmečki domovi. Glavni poljščini sta krompir za trž ...

                                               

Orehovlje, Miren - Kostanjevica

Orehovlje se v dokumentih prvič omenjajo leta 1398 z imenom "Orechelach". Sprva so Orehovlje spadale v Šempetersko župnijo, tamkajšnji mlin pa je bil v lasti Jezuitov. Cerkev sv. Avguština v Orehovljah je prvič omenjena leta 1569. V vasi sta se n ...

                                               

Orle

Orle je zaselek v Občini Škofljica. Mnogi imenujejo omenjeni kraj tudi Češnjevo naselje. Tu naj bi uspevalo in bilo doma najboljše češnjevo žganje v Sloveniji. V srednjem veku sta zaselek sestavljali dve kmetiji, sodili sta v čemšeniško župo; kas ...

                                               

Ortnek

Ortnek je razpotegnjeno razloženo naselje na vzhodnem obrobju Velikolaščanske pokrajine, spada v občino Ribnica. Leži v ozki dolini potoka Tržiščica ob regionalni cesti Ljubljana - Ribnica. Iz Ortneka vodita cesti na Velike Poljane in k Sv. Grego ...

                                               

Osek, Nova Gorica

Osek je naselje v občini Nova Gorica. Skupaj z Vitovljami tvori skupno krajevno skupnost in skupno župnijo. Naselje leži na severni strani Vipavske doline med Črničami in Šempasom na spodnjih pobočjih Čavna. Najstarejša znana pisna omemba kraja j ...

                                               

Osilnica

Osilnica je obmejno obcestno naselje z gručastim jedrom in zaselkom Potuharico. Naselje je središče istoimenske občine. Leži v dolini reke Kolpe, na ravni terasi, imenovani tudi Osilniško polje oziroma Osilniška dolina. Naselje je središče zgornj ...

                                               

Oševek

V arhivskih zapisih se kraj prvič omenja leta 1284, ko je kmetijo v tem kraju od Tevtonskega viteškega reda v Ljubljani kupil Eberhard iz Mekinj. Po smrti je to kmetijo skupaj s kmetom Janezom zapustil mekinjskemu samostanu.

                                               

Otlica

Otlica je naselje na obrobju Trnovskega gozda nad severozahodnim robom Vipavske doline, ob cesti Predmeja-Col v Občini Ajdovščina. Naselje sestavljajo posamezni zaselki: Cerkovna vas, Kitajska, Kurja, Sibirija in posamezne okoliške kmetije. Otlic ...

                                               

Otočec

Otočec je naselje v Občini Novo mesto. Kot trg Šentpeter je obstajal že več stoletij, večji razvoj pa je začel doživljati v 70. in 80. letih 20. stoletja, ko se je v kraj preselilo veliko ljudi, s tem se je razvila njegova celotna infrastruktura. ...

                                               

Otok, Metlika

Otok je vas v Občini Metlika. V Otoku deluje tudi prostovoljno gasilsko društvo Otok, ki deluje od leta 1934. Pred vasjo stoji letalo DC-3 Dakota, s kakršnim so med 2. svetovno vojno iz letališča v bližini vasi vozili ranjence v Italijo ta del Be ...

                                               

Otovec

Sama vas je bila poseljena že v rimskih časih, saj so tu odkrili grobove iz tistega obdobja. nekaj časa nazaj je bilo to mesto že pozabljeno sedaj je spet čedalje več ljudi. vas ima tudi železniško postajo in reden vlak ter tudi travnato igrišče. ...

                                               

Ožbalt

Ožbalt je naselje v Občini Podvelka. Ožbalt je obcestno naselje na nadmorski višini 306 metrov. Ima vrtec, pošto, cerkev, gostilno, trgovino, gasilski dom, nogometno igrišče in zobozdravstveno ambulanto. Meji na Kapla na Kozjaku.

                                               

Palčje

Palčje je naselje v Občini Pivka na Primorskem. Palčje 602 m je izrazito gručasta vas, kjer so hiše zgrajene brez reda in sistema. Starejše hiše z latniki in vinsko trto pričajo o svojevrstnem stavbarstvu skoraj mediteranskega tipa. Vas je promet ...

                                               

Pameče

Ime Pameče naj bi izhajalo iz časov turških vpadov. Da bi se domačini lažje ubranili, so zbežali na bližnji hrib in z njega na Osmane metali čebelje panje. Iz tega izhaja ime: Panjmeče.

                                               

Pance

Pance so naselje v Mestni občini Ljubljana. Vas leži na nadmorski višini 500 metrov na meji med občino Ljubljana ter občino Grosuplje. Dostop je možen z več strani tako iz Ljubljanske kotline kot tudi iz Grosuplja ali Šmarja-Sap, z Ljubljano je k ...

                                               

Parecag

Parecag je razloženo, večinoma urbanizirano istrsko naselje, v občini Piran. H kraju spadajo tudi zaselki Čedola, Gocan, Gorgo, Nargocan in Špilugola. Naselje se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in ...

                                               

Paški Kozjak

Paški Kozjak je ime za naselje in ozko pogorje v Mestni občini Velenje med rekama Pako in Hudinjo. Pogorje je dolgo je dobrih deset kilometrov, orientirano: vzhod - zahod. Dva vrhova; Špik in Basališče povezuje greben. Imajo pa tudi prelep razgle ...

                                               

Pavla vas

Pavla vas je naselje v Občini Sevnica. Pavla vas leži na jugozahodnem robu Krškega hribovja. Večino površine vasi zavzemajo gozd, polja in travniki, hiš je zelo malo. Je zelo razčlenjena vasica, skoraj zaselek. Sosednje vasi so: Malkovec, Slančji ...

                                               

Pavlova vas

Pavlova vas je vas v Bizeljskem gričevju, v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Pišece, cerkvenoupravno pa pod župnijo Pišece. Razloženo vas v severnem delu Bizeljskega sestavljajo gručasto jedro in okoliški razloženi zaselki Sveta Jedrt, ...

                                               

Pečarovci

Ne znamenjujte z naseljem Pečnarovci! Pečarovci so vas v Občini Puconci na začetku Goričkega. Znani so predvsem po lončarstvu, ki je postalo znano po celi Sloveniji, pa tudi izven nje. Po lončarjih oz. pečarji je vas tudi dobila ime. V vasi sta d ...

                                               

Peče

Peče so naselje v Občini Moravče So središče krajevne skupnosti Peče, ki združuje več manjših zaselkov in središče Župnije Peče. Farni zavetnik je Sv. Jernej, župnija Peče pa ima podružnico v Peških Kandršah, kjer je cerkev sv. Mihaela. V župniji ...

                                               

Pedrovo

Pedrovo je vas v Mestni občini Nova Gorica. Naselje je bilo ustanovljeno leta 2011 z izločitvijo dela naselja Branik. Pedrovo leži na severnem robu Kraške planote nad dolino Branice v bližini gradu Rihemberk. Starodavno naselje dvajsetih hiš ob c ...

                                               

Pekre

Pekre so naselje, ki ležijo tik ob Mariboru. Nahajajo se ob vznožju Pohorja in mejijo na Limbuš na zahodu, mestno četrt Studence na severu, ter mestno četrt Radvanje na vzhodu. V Pekrah živi približno 2.100 ljudi stanje 15. maj 2005. Pekre so zna ...

                                               

Pertoča

Pertoča je vas na Goričkem. Leta 1365 je prvič omenjena z imenom Walsefolua, leta 1541 se omenja pod imenom Perthocha. V vasi je cerkev svete Helene. Župnija se prvič omenja leta 1425. Nekatere vasi, ki danes pripadajo tej župniji, so takrat prip ...

                                               

Pesnica pri Mariboru

Pesnica pri Mariboru je naselje in istoimenska krajevna skupnost, središče občine Pesnica. Leži severno od mesta Maribor, na nadmorski višini od 276 do 350 metrov. Kraj je dobil ime po reki Pesnici, ki teče južno pod naseljem. Skozi naselje teče ...

                                               

Petrova vas

Povprečna nadmorska višina naselja je 206 m. Pomembnejša bližnja naselja so: Otovec 2 km, Semič 5 km in Črnomelj 6 km. V vasi se nahaja cerkev sv. Janeza Krstnika.

                                               

Petrovo Brdo

Petrovo Brdo je razloženo naselje v zatrepu Baške grape v Občini Tolmin. Naselje leži vrh 803 mnm visokega prevala ob cesti Železniki - Bača pri Modreju na razvodju med Baško grapo in Selško dolino oziroma na razvodnici med Savo in Sočo. Kraj je ...

                                               

Pišece

Pišece so vas v Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Kraj je središče Krajevne skupnosti Pišece ter Župnije Pišece. V jedru gručasta središčna vas v severnem delu Bizeljskega gričevja leži na južnem prisojnem vznožju gozdnate Orlice 701 m. Območ ...

                                               

Pivka

Pivka, je naselje in sedež istoimenske občine. Starejši del razpotegnjenega in urbaniziranega naselja danes sestavljajo trije ločeni deli: Vas, prvotni Šentpeter na Krasu, Radohova vas pod Primožem in Hrastje, zaselek na klancu, kjer se cesta pre ...

                                               

Planina, Ajdovščina

Planina je naselje v Občini Ajdovščina. Leži na južnih obronkih Vipavske doline, v zavetju Ojstrega vrha, Avše, Trejšunika in Planin. Vas Planina se razteza po pobočju v smeri jugovzhod, severozahod v dolžini 5 kilometrov. Sestavlja jo 7 zaselkov ...

                                               

Planina, Postojna

Planina, v nekaterih virih tudi opisno, verjetno zaradi razločevanja," Planina pri Rakeku ", je naselje v Občini Postojna. Naselje je v smeri proti jugozahodu razloženo na obeh straneh lokalne ceste in ob desnem robu poplavnega kraškega Planinske ...

                                               

Plavje

Plavje so naselje v Mestni občini Koper. Pravilno sklanjanje imena naselja je množinsko, torej na Plavje, na Plavjah, iz Plavij, prebivalci se imenjujejo Plavčani, prebivalke pa Plavčanke. Obmejna gručasta vas se nahaja na prisojnem pobočju sever ...

                                               

Plužna

Plužna so naselje v Občini Bovec. Gručasto naselje nad dnom Bovške kotline leži na morenskih nanosih na zgornji konglomeratni terasi, na vznožju Kaninskega pogorja. K vasi spadajo še niže ležeči zaselki Podklopca, Pod Turo in Podčela ter posamezn ...

                                               

Plužnje

Plužnje so mirna hribovska vasica v Občini Cerkno, ki leži na desnem bregu reke Idrijce, jugozahodno od Pluženjske gore. Na cesti med Idrijo in Cerknim v Pirhovi grapi zavijemo desno, proti Otaležu in čez par minut prispemo v vas. Ob poti srečamo ...

                                               

Podbela

Podbela je strjeno naselje v Občini Kobarid in leži ob reki Nadiži. Leži 11 km zahodno od Kobarida ob cesti Kobarid - Robidišče, ki predstavlja najzahodnejšo vas v Slovenji.

                                               

Podbeže

Podbeže so naselje v Krasu, v Občini Ilirska Bistrica. Vas leži na obrobju Brkinov. Vas je nastala v 15. stoletju, v času turških vpadov. Prvi prebivalci ki so se tja naselili so v tistem času bežali pred Turki. Iz tega izhaja tudi ime vasi Podbe ...

                                               

Podbrezje

Podbrezje je kraj z nekaj manj kot 1.000 prebivalci in leži v osrčju Gorenjske med kraji Kranj, Radovljica in Tržič v občini Naklo. Leži v delu Ljubljanske kotline, ki se imenuje Dobrave. Vas je dolga in jo sestavljajo zaselki Podtabor, Britof, S ...

                                               

Poden

za druge pomene glej Poden Poden je naselje v Občini Kostel. Na robu gozda, v vasi Poden, stoji čebelnjak MA-JA z enaidvajesetimi čebeljimi panji, ki so poslikani s panjskimi končnicami. Med, ki se pridobiva na tem področju sodi v blagovno znamko ...

                                               

Podgorje pri Pišecah

Podgorje pri Pišecah je vas v Bizeljskem gričevju, v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Pišece, cerkvenoupravno pa pod župnijo Pišece. Razložena vas v severnem delu Bizeljskega leži na jugovzhodnem vznožju in pobočju Orlice. Pod Orlico je ...