ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 347
                                               

Spodnja Besnica

Spodnja Besnica je naselje v Mestni občini Kranj. Ima gasilski dom, v katerem je sedež PGD Besnica. V gasilskem domu je tudi večnamenska dvorana za različne prireditve. Največji zaselek v Sp. Besnici je Pešnica, ki se deli na ulice. Pešnica naj b ...

                                               

Spodnja Idrija

Spodnja Idrija je drugo največje naselje v Občini Idrija. Prvi dokumenti o omembi Spodnje Idrije segajo v 1156, ko naj bi že bila postavljena cerkvica na Skalci nad reko Idrijco. Leta 2001 je na mednarodnem tekmovanju mest in manjših krajev oziro ...

                                               

Spodnja Lipnica

Spodnja Lipnica je naselje v Občini Radovljica. Nastala je pod Pustim ali Lipniškim gradom, ki je star približno 800 let. Imenuje se po reki Lipnici, ki teče skozi vas. Lipničani so se v preteklosti ukvarjali s kmetijstvom, še posebej živinorejo, ...

                                               

Spodnja Polskava

Spodnja Polskava je naselje z nekaj več kot 900 prebivalci v Občini Slovenska Bistrica, ki stoji v nižinski in ravninski pokrajini blizu Pohorja in Boča.

                                               

Spodnja Šiška

Spodnja Šiška je sedaj del mesta Ljubljana, nekdaj samostojna predmestna vas. Nekdanje sosednje samostojno naselje je bila vas Zgornja Šiška. Obe sosednji vasi sta bili v vsakdanjem jeziku poimenovani skupaj Šiška. Središče Spodnje Šiške je bilo ...

                                               

Spodnja Voličina

Spodnja Voličina je naselje v Občini Lenart. Leži južno od Pesniške doline, v porečju Ruperškega potoka. Osrednji zaselek, kjer so ob cerkvi vse središčne ustanove, je Spodnja Voličina, druga dva večja zaselka sta Strma Gora in Jazbine. Spodnja V ...

                                               

Spodnje Jablane

Spodnje Jablane ležijo jugozahodno od Cirkovc, na levem bregu Framskega potoka. Skozi naselje teče krajevna cesta, vzporedna s cesto med Šikolami ter Lovrencem na Dravskem polju. Naselje je obdano z njivami. Te se nahajajo na terasi s severne str ...

                                               

Spodnje Jezersko

Na levem bregu reke Kokre na nadmorski višini 825 m, okoli 2 km od Spodnjega Jezerskega je večje nahajališče lehnjaka kvartarne starosti. Debelina lehnjaka znaša na vzhodnem koncu 20 m, proti zahodu pa se izklini. Je eden največjih in najdebelejš ...

                                               

Spodnje Škofije

Spodnje Škofije - Scofie so večje obmejno, večinoma obcestno naselje v Mestni občini Koper. Zaselek Valmarin je opredeljen kot območje, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi ...

                                               

Spodnje Tinsko

Naselje Spodnje Tinsko se nahaja okrog 100 metrov nad Zgornjim Tinskim, ki leži v dolini Tinskega potoka, vendar en kilometer nižje od njegovega izvira. tod tudi ime. V zaselku Tinski Vrh, ki se nahaja na slemenu nad naseljem, stojita na višini 4 ...

                                               

Spodnji Duplek

Spodnji Duplek je naselje v Občini Duplek. Spodnji Duplek je razpotegnjeno obmestno naselje z gručastim jedrom jugovzhodno od Maribora. Leži na terasi, na levem bregu Drave, ob lokalni cesti Maribor - Ptuj.

                                               

Spodnji Gasteraj

Spodnji Gasteraj je naselje v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Spodnji Gasteraj je razloženo naselje na južnem koncu slemena Gasterajskega hriba. Od naselja Malna na jugozahodu ga ločuje Gasterajski potok. Od mesta Lenart v Slovenskih gor ...

                                               

Spodnji Jakobski Dol

Spodnji Jakobski Dol je naselje v Občini Pesnica. Krajevno skupnost Jakobski Dol sestavljajo zaselki Drankovec, Flekušek,Kušernik,Mali Dol, Počenik, Ročica, Slatenik, Spodnje Hlapje, Spodnji Jakobski Dol, Zgornje Hlapje in Zgornji Jakobski Dol. S ...

                                               

Spodnji Log, Kočevje

Spodnji Log je naselje v občini Kočevje. Vas leži na robu manjše doline. Večina hiš je razporejena na straneh razširjene ceste. Pred drugo svetovno vojno je bilo prebivalcev skoraj 200, sedaj je v naselju samo desetina tedanjega števila ljudi. Po ...

                                               

Srakovlje

Srakovlje so manjše kmečko naselje v Mestni občini Kranj z razvitim kmetijstvom in sadjarstvom. Gručasta vas na Dobravah leži sredi mokrih travnikov ob potoku Milka, pred njegovim izlivom v potok Kokrico. Naselje razen z južne in severovzhodne st ...

                                               

Srednja Bela

Srednja Bela je naselje v Občini Preddvor. Nahaja se med Spodnjo in Zgornjo Belo, ob cesti Kokrica - Bobovek - Preddvor, pod Svetim Lovrencem in Storžičem. Iz Kranja je oddaljena sedem kilometrov, od občinskega središča pa dva kilometra. Kraj je ...

                                               

Srednja vas pri Kamniku

Srednja vas se tako imenuje ker leži med Lokami in Podhruško oziroma Seli. Milko Kos je menil, da se vas v starih listinah prvič omenja leta 1353 z imenom" Micheldorf ", kar pa bi bolj ustrezalo Veliki vasi starovisokonemško michel = velik, kot n ...

                                               

Srednja vas v Bohinju

Srednja vas v Bohinju je naselje v Občini Bohinj. Leži ob vznožju Pokljuke, okrog 4 km vzhodno od Bohinjskega jezera oziroma okrog 3 km od Bohinjske Bistrice. Skozi Srednjo vas teče potok Ribnica, kateremu se v dolini pod vasjo pridruži potok Suh ...

                                               

Srednji Gasteraj

Srednji Gasteraj je naselje v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Srednji Gasteraj je razloženo naselje vrh grebena. Po prisojnih pobočjih so vinogradi in sadovnjaki, osojno pa je pokrito z listnatim gozdom. Pod naseljem teče Gasterajski pot ...

                                               

Stahovica

Stahovica je naselje v občini Kamnik. Deloma obcestno in deloma razloženo naselje na obeh bregovih reke Kamniške Bistrice, na križišču cest, ki vodita iz Kamnika v Kamniško Bistrico in v Gornji Grad. Severno od Stahovice se prične okoli 15 km dol ...

                                               

Stan, Mirna

Stan je naselje v občini Mirna. Stan je obcestno slemensko naselje nad Mirnsko dolino dostopno po cesti z Mirne, ki se tod nadaljuje do Debenca, naselju pripada tudi zaselek Reber. Na severovzhodu se nahaja globoka dolina Dule s potokom, ki izvir ...

                                               

Staniše

Staniše so naselje v Občini Škofja Loka. Danes so na tem območju še štiri domačije. Krmeljeva in Franetova sta zapuščeni, domačiji Jamnik in Zavrh sta še stalno naseljeni. V začetku 20. stol. je vas imela 9 hišnih številk, vendar so nekatere doma ...

                                               

Stara Gora, Mirna

Stara Gora je naselje v občini Mirna. Stara gora je razloženo hribovsko naselje z jedrom Kranjčani nad Mirnsko dolino ob slabši poti iz Špaceljnov, kjer je rudnik kremena, proti Trebelnemu. Na severni strani je Kraljeva dolina, ki se polagoma oži ...

                                               

Stara Sušica

Stara Sušica je naselje v Občini Pivka. Leži na JZ robu Košanske doline, pod hribom Gradišče, ki je dobilo ime po gradišču v prazgodovini. Dokumentirani začetki vasi segajo daleč v zgodovino, vas je najstarejša v dolini.

                                               

Stara Vrhnika

Stara Vrhnika je razloženo naselje z velikim gručastim jedrom v Občini Vrhnika. Leži na nizkih obronkih Planine, nad jugozahodnim zatokom Ljubljanskega barja. Od Vrhnike ga loči holm Sv. Trojica ali Tičnica. Leži severozahodno od Vrhnike, v Rovta ...

                                               

Stare Žage

Stare Žage so naselje v Občini Dolenjske Toplice. Stare Žage ležijo v Črmošnjiško-Poljanski dolini, ki je bila najvzhodnejši del kočevarskega jezikovnega otoka, iz katerega se je leta 1941 večina nemško govorečih Kočevarjev izselila. Od marca 201 ...

                                               

Stari Grad, Krško

Vas naj bi se včasih imenovala Ödenschlos, v franciscejskem katastru pa se kraj imenuje Altenhausen. Morda so grad posedovali že salzburški škofje, ko so prejeli posestva na območju Brežic, možno pa je, da je kasneje prešel v roke Celjskih - podo ...

                                               

Stari Grad, Makole

Stari Grad je naselje v Občini Makole, na severovzhodu Slovenije. Nahaja se v hribih na desnem bregu Dravinje, ter spada pod Štajersko pokrajino in Podravsko regijo.

                                               

Stari trg ob Kolpi

Stári tŕg ob Kólpi je naselje v Sloveniji in je tudi sedež istoimenske krajevne skupnosti Občine Črnomelj. Pomembnejša bližje naselja je Predgrad 2 km in najbližje mesto je Črnomelj 18 km.

                                               

Stari trg pri Ložu

Stari trg pri Ložu je naselje s skoraj 900 prebivalci in središče občine Loška dolina. V starih listinah se kraj kot trg omenja že leta 1237; trgovanje so po letu 1341 tod prenesli v sosednji Lož, s katerim se tudi sedaj deli industrijske funkcij ...

                                               

Staro selo

Staro selo je naselje v Občini Kobarid. Gručasto naselje v Staroselskem podolju leži na terasi nad zamočvirjenim dnom doline, ob vznožju Starijskega vrha 1147 m in vzhodnega obronka Stola 1673 m. Tu se od ceste Kobarid-Čedad ocepi cesta v Breginj ...

                                               

Stavča vas

Stavča vas je gručasta vas v Občini Žužemberk, ki stoji v jugozahodnem delu Suhe krajine, na zakraseli terasi nad desnim bregom reke Krke med Dvorom in Žužemberkom. Šteje okoli 110 prebivalcev s 40-imi hišami, ki pa niso vse naseljene. Prebivalci ...

                                               

Stehanja vas

Stehanja vas je naselje v občini Trebnje. Stehanja vas je gručasta vasica na kopastem hribu, ki se na zahodu spušča v globoko Stehanjsko dolino. K naselju pripada tudi zaselek Staje na severu, na tem območju pa so še ohranjeni domači običaji ob r ...

                                               

Stična

Stična je kraj v Občini Ivančna Gorica. Znana je po cistercijanskem samostanu Stična, ki je edini še delujoči cistercijanski samostan v Sloveniji. V okviru samostana deluje tudi Muzej krščanstva na Slovenskem. V Stični se letno odvija Festival St ...

                                               

Stob

Stob je četrt mesta Domžale, nekoč pa je bila samostojna vas. Ime izhaja iz staroslovanščine, pomeni pa" vzvišen ". V njej se nahajata Radio Hit in PGD Stob. Tu so Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Mestni kino Domžale, Banka NLB Domžale, Osnov ...

                                               

Stojnci

Stojnci so naselje v Občini Markovci. Naselje se prvič omenja leta 1286. Ime so Stojnci dobili po plemiču Stojanu, ki je imel v kraju postavljen manjši grad. V 17. stoletju se je grad preimenoval po lastniku v Hoff Fusshilovitsch. Danes gradu ni ...

                                               

Stomaž, Ajdovščina

Stomaž je majhno razloženo naselje v Občini Ajdovščina, z lepim razgledom na Vipavsko dolino. Ime Stomaž izvira iz Šent Tomaž Sveti Tomaž, prvotno ime vasi je Štomaž. Začetki vasi segajo v 16. stol. V vasi stoji cerkev posvečena Svetemu Tomažu. V ...

                                               

Stoperce

Stoperce so razloženo naselje v Občini Majšperk. Središče je v dolini potoka Skralške. Naselje ima manjši center, v njem pa je osnovna šola, pošta ter trgovska in gostinska ponudba. Ohranjenih pa je tudi nekaj objektov iz zgodovine črne kuhinje i ...

                                               

Stopno, Makole

Stopno je naselje v Občini Makole, na severovzhodu Slovenije. Nahaja se ob levem bregu Dravinje, ter spada pod Štajersko pokrajino in Podravsko regijo.

                                               

Stopno, Škocjan

Prvi zgodovinopisec, ki omenja Stopno, je Valvasor. Že tedaj je bila cerkev v posestvi stiških menihov priljubljena božja pot, kamor so prihajali romarji celo s Hrvaškega. Cerkev ima prezbiterij z gotskimi oporniki, ki so na Dolenjskem redkost. P ...

                                               

Strahinj

Strahinj je naselje v Občini Naklo. Vas Strahinj je nastala na robu Udin boršta in je dobila ime po duplinah, ki so jim včasih v strahinjsko-nemškem narečju rekli strohale, kar pomeni duplo. Kraj po imenu Strahinj zasledimo v pisnih virih prvič l ...

                                               

Strane

Strane so naselje v Občini Postojna. V vasi stoji cerkev sv. Križa, ob kateri stoji starodavna, tako imenovana" Hieronimova tisa ". Njen primer znaša 120 cm, višina 13 metrov, obseg pa 380 cm. Po nekaterih navedbah naj bi bila stara 1500–1600 let ...

                                               

Stranice

Razloženo središčno naselje z gručastim jedrom se nahaja severno od Konjiške gore, pod najvišjim vrhom Stolpnik 1012 m.n.m., med Stenico na zahodu in Pohorjem na severu. Del naselja je omejen na ozko dolino potoka Tesnica. V jedru naselja stoji ž ...

                                               

Stranje pri Velikem Gabru

Stranje pri Velikem Gabru je naselje v občini Trebnje. Stranje pri Velikem Gabru so gručasta vasica, ki se razprostira na obeh straneh Temenice, oba dela pa povezuje zidani most čez Temenico, ki je tu nekdaj gnala mlin in ob večjih vodah poplavlj ...

                                               

Stranska vas, Novo mesto

Stranska vas pri Novem mestu je naselje v Občini Novo mesto. Gre za razloženo naselje z gručastim jedrom. Skoz kraj pelje železniška proga Novo mesto - Črnomelj. Na vzpetini nad železnico je zaselek Ruperčvrh, kjer so razvaline istoimenskega grad ...

                                               

Straža, Straža

Straža je osrednje naselje v Občini Straža pri Novem mestu. Naselje leži na levem bregu reke Krke pod Straško goro. Kraj je nastal leta 1987 z združitvijo do tedaj samostojnih naselij Dolenja Straža, Gorenja Straža, Hruševec in Sela pri Gorenji S ...

                                               

Strmca, Laško

Strmca je naselje v Občini Laško. Strmca je v pokrajini Štajerska in v Savinjski statistični regiji. Naselje leži na desnem bregu reke Savinje in meri 1.97 km².

                                               

Strmca, Postojna

Strmca se nahaja na 642.7 metrov nadmorske višine. Naselje je stisnjeno pod obronke planote Hrušica, ki se zaključuje z dvema višjima vrhovoma severno od vasi, na katera vodijo tudi planinske poti. Špilnik med domačini imenovan Lipovec se dviguje ...

                                               

Strmec, Idrija

Strmec je naselje v Občini Idrija. Strmec spada v katastrsko občino Kanji dol. Izjema je le ena hiša, ki spada v k.o. Črni vrh nad Idrijo. Hišnih številk je 12. In sicer: Skokec pri Šemrl Vodnar Štorc Podobnik Renk Peter Cenck Zajc Strmec Tič Ska ...

                                               

Strunjan

Strunjan je razloženo istrsko naselje med Izolo in Piranom v Občini Piran. Naselje se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina.