ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 385
                                               

Petrolej

Petrolej je destilacijski produkt nafte, ki vre pri 180-300 o C. Poznamo svetilni petrolej, motorni petrolej, industrijski petrolej in pretolej za peči.

                                               

Piracetam

Piracetàm je zdravilo iz skupine racetamov s kemijskim imenom 2-okso-1-pirolidinacetamid. Uporablja se v Evropi, Aziji in Južni Ameriki. V ZDA ga FDA ni odobrila za nobeno medicinsko uporabo in niti kot prehransko dopolnilo. V Združenem kraljestv ...

                                               

Posakonazol

Posakonazól je triazolni antimikotik, ki zavira biosintezo ergosterola. Uporablja se pri zdravljenju sistemskih glivičnih okužb, odpornih proti amfotericinu B ali itrakonazolu, ter za profilakso invazivnih glivčnih okužb pri bolnikih, ki prejemaj ...

                                               

Projekt: Vodikov klorid

Identifikacija snovi ali pripravka: KLOROVODIKOVA KISLINA Uporaba snovi ali pripravka: Za nevtralizacijo, regeneracijo ionskih izmenjevalcev v industriji.

                                               

Projekt: Žveplo

Žvêplo je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol S in atomsko število 16. Žveplo je kot multivalentna nekovina brez vonja in okusa najbolj znano v rumenih kristalih in se pojavlja v mnogih sulfidih in sulfatnih mineralih in celo v svo ...

                                               

Raltegravir

Raltegravir je protiretrovirusna učinkovina za zdravljenje okužbe z virusom HIV. Gre za prvo učinkovino iz razreda zdravil zaviralci integraze, ki je pridobila dovoljenje za promet, in sicer je zdravilo odobril ameriški Urad za prehrano in zdravi ...

                                               

Ranitidin

Ranitidín je učinkovina iz skupine zaviralcev histaminskih receptorjev H2, ki zavira izločanje želodčne kisline in se uporablja za zdravljenje peptične razjede, gastroezofagealne refluksne bolezni in Zollinger-Ellisonovega sindroma. Podatki kažej ...

                                               

Rdeči cement

Identifikacija snovi ali pripravka: Rdeči cement CEM II/B-P 32, 5R Uporaba snovi ali pripravka: Uporablja se za armirane in nearmirane betone ter tlake v stanovanjski gradnji. V individualni gradnji je primeren predvsem poleti.

                                               

Ribavirin

Ribavirín je sintetični nukleozid, podoben gvanozinu, ki deluje kot širokospektralni virustatik. Uporablja se za zdravljenje različnih virusnih okužb, na primer kroničnega hepatitisa C, hudega akutnega respiratornega sindroma, virusnih hemoragičn ...

                                               

Riluzol

Riluzol je zdravilo za zdravljenje amiotrofične lateralne skleroze, ki je oblika bolezni motoričnega nevrona, ki napade živčne celice, odgovorne za pošiljanje navodil mišicam, s čimer povzroči šibkost in uničevanje mišic ter ohromelost. Uporablja ...

                                               

Tetrafluoretan

Ime proizvoda:SOLKANE 134a Kemijsko ime:1.1.1.2-tetrafluoretan Sooznake:HEA-134a,HFC-134a Formula:CF3-CF2F Molekularna teža:102 EC številkaEINECS:212-377-0 Uporaba snovi ali pripravka: Priporočena uporaba: hlajenje, plin za razpihovanjepenjenje

                                               

Trikloretilen

Aciklična spojina s Halogeni,Halogenalkani. So nasičene aciklične spojine.Molekule teh spojin so sestavljene iz atomovogljika, vodika in halogenov. To je TRIKLOROETEN ali TRIKLORETILEN kemijska oznaka je C 2 HCl 3. Je brezbarvna, negorljiva, hlap ...

                                               

Valsartan

Valsartán je nepeptidni zaviralec angiotenzina II, ki se uporablja za zdravljenje povišanega krvnega tlaka. Na tržišču je pod zaščitenim imenom Diovan podjetja Novartis, so pa že utržena tudi generična zdravila, v Sloveniji na primer: Gervaton, V ...

                                               

Vinblastin

Vinblastin je zdravilo proti raku, ki zavira jedrno delitev. Uporablja se pri različnih vrstah raka, vključno z limfomi, drobnoceličnim pljučnim rakom, rakom dojke, rakom glave in vratu in rakom na modih.

                                               

Vinilacetat

Vinilacetat je kemična spojina iz skupine karbokislin. Je brezbarvna vnetljiva tekočina. Je kemično nestabilna, občutljiva na svetlobo in po navadi spontano polimerizira.

                                               

Vodikov jodid

Je jedki, negorljiv, brezbarven plin z ostrim vonjem. Ob izdelavi je brezbarven ob izpostavljanju svetlobi ali zraku pa se hitro spremeni v rumeno rjavo barvo.

                                               

Železov III sulfat

Železov sulfat je kemijska spojina s formulo Fe 2 3, sulfat trivalentnega železa. Tovarniško ime železovega III sulfata je Ferikol. Uporablja se za čiščenje odpadnih vod in za nevtralizacijo fosfatov na industrijskih internih čistilnih napravah.

                                               

Živosrebrov(I)-klorid

Strupeno: vdihavanje, zaužitje ali stik s kože s snovjo povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Preprečite vsak stik s kožo. Stik z raztaljeno snovjo lahko povzroči hude opekline kože in oči. Vdihovanje Stik ali vdihavanje imata lahko lasnejše posl ...

                                               

Ununennium

Ununenij, znan tudi kot eka-francij ali element 119, je hipotetični kemični element s simbolom Uue in vrstnim številom 119. Ununenij in Uue sta začasni sistematični IUPAC imeni, ki se uporabljata, dokler elementa ne bodo odkrili, potrdili in mu d ...

                                               

Arzenov trioksid

Arzenov trioksid, arzenov oksid ali arzenik je spojina z molekulsko formulo As 2 O 3. Je komercialno najpomembnejša arzenova spojina. Gre za zelo strupeno spojino.

                                               

Monomer

Monomer je majhna molekula, ki se lahko kemijsko veže z drugo molekulo monomera, tako da nastane polimer. Tovrsina reakcija se imenuje polimerizacija. Najobičajnejši naravni monomer je glukoza, ki se z glikozidno vezjo veže v škrob in celulozo. Š ...

                                               

Polimerizacija

Polimerizacija je kemijski proces, v katerem se monomer ali mešanica monomerov pretvori v polimer. Polimerizacije so zaradi različnih reakcijskih mehanizmov razvrščene v več kategorij. Polimeri so lahko linearni verige ali prostorsko zamreženi. P ...

                                               

Hillova enačba (biokemija)

V biokemiji Hillova enačba služi ocenjevanju kooperativnosti pri vezavi liganda na makromolekulo, npr. na encim ali receptor. Enačbo je leta 1910 prvi uporabil angleški fiziolog Archibald Vivian Hill kooperativne vezave kisika na hemoglobin, pozn ...

                                               

Alkin

Alkin je nenasičen ogljikovodik, ki ima med ogljikovimi atomi vsaj eno trojno vez -C≡C-. Najenostavnejši alkin je etin, bolj znan kot acetilen. Alkini tvorijo homologno vrsto s splošno formulo C n H 2n-2. Alkini niso topni v vodi, pač pa v nepola ...

                                               

Anhidrid

Anhidrid je organska spojina, ki ima dve acil skupini vezani na isti atom kisika. Najpogosteje so to acil skupine, ki izhajajo iz iste karboksilne kisline, formula anhidrida je) 2 O. Simetrične anhidridne kisline te vrste so poimenovane tako, da ...

                                               

Diazonijeva sol

Diazonijeva sol ali diazonijeva spojina je razred organskih spojin s funkcionalno skupino -N + ≡in splošno formulo R-N 2 + X -. R je lahko alkil ali aril, X - pa anorganski ali organski anion, najpogosteje kloridni ion Cl -. Diazonijeve soli so v ...

                                               

Eter

Članek se nanaša na razred organskih spojin z etrsko funkcionalno skupino -O-. Za druge pomene glej Eter. Etri so razred organskih spojin, ki vsebujejo etrsko skupino – kisikov atom, ki je vezan na dve substituirani alkilni ali arilni skupini. Sp ...

                                               

Hidroksamska kislina

Hidroksamska kislina je skupina organskih spojin s funkcionalno skupino RCNR, kjer sta R in R organska dela, CO pa karbonilna skupina. Gre za amide NHR), pri katerih je dušikov center NH substituiran s hidroksilno skupino OH. Pogosto se uporablja ...

                                               

Imid

Imíd je v organski kemiji funkcionalna skupina, sestavljena iz dveh acilnih skupin, povezanih preko dušika. Te spojine so strukturno sorodne kislinskim anhidridom, čeprav so imidi odpornejši proti hidrolizi. V smislu komercialne uporabe so amidi ...

                                               

Imin

Imin je funkcionalna skupina ali kemijska spojina, ki vsebuje dvojno vez med ogljikom in dušikom. Na dušikov atom je lahko vezan vodik ali katera organska skupina. Če ta skupina ni vodikov atom, se spojini včasih reče tudi Schiffova baza. Ogljiko ...

                                               

Keton

Keton je organska spojina, ki vsebuje karbonilno skupino C=O, vezano na dva ogljikova atoma. Splošna formula ketonov je R 1 -CO-R 2. Substituenti R 1 in R 2 sta lahko enaki, nobena od njiju pa ne sme biti vodik, ker bi spojina postala aldehid. Na ...

                                               

Lakton

Laktóni so ciklični estri hidroksikarboksilnih kislin, ki vsebujejo 1-oksacikloalkan-2-onsko strukturo ali podobne analoge z nenasičenimi alkilnimi vezmi ali s heteroatomi namesto enega ali več atomov ogljika v obroču. Laktoni nastanejo z intramo ...

                                               

Metil metakrilat

Metilmetakrilat ali skrajšano MMA je organska spojina s formulo CH 2 =CCOOCH 3 in je metilni ester - metakrilne kisline. To brezbarvno tekočino se v veliki meri proizvaja za polimerizacijo, saj je osnovni monomer za sintezo polimetilmetakrilata. ...

                                               

Schiffova baza

Schiffove baze so spojine s splošno formulo R 1 R 2 C=NR 3. Kemijsko gledano so Schiffove baze imini, dušikovi analogi karbonilnih spojin. Spojine so dobile ime po nemškemu kemiku Hugu Schiffu, ki se je ukvarjal z raziskovanjem aldehidov, iminov ...

                                               

Alkilacija

Alkilacija je prenos alkilne skupine z ene spojine na drugo. Alkilna skupina se lahko prenese kot karbokation, prosti radikal ali karben. Za prenos alkilne skupine, ki je verjetno najbolj pogosta skupina v organskih molekulah, se najpogosteje upo ...

                                               

Blancova klorometilacija

Blancova klorometilacija je organska kemijska reakcija aromatskih obročev s formaldehidom in vodikovim kloridom v prisotnosti cinkovega klorida kot katalizatorja. V reakciji se tvorijo klorometil areni. Blancova reakcija mora biti izvedena zelo s ...

                                               

Clemmensenova redukcija

Clemmensenova redukcija je kemijska reakcija, v kateri se ketoni s cinkovim amalgamom in klorovodikovo kislino reducirajo v alkane. Reakcija se imenuje po danskem kemiku Eriku Christianu Clemmensenu. Reakcija je zlasti učinkovita za redukcijo ari ...

                                               

Elektrofilna substitucija

Reakcije elektrofilne substitucije so kemijske reakcije, pri katerih elektrofil premesti funkcionalno skupino v spojini, ki je ponavadi, vendar ne vedno, vodikov atom. Reakcije elektrofilne aromatske substitucije so značilne za aromatske spojine ...

                                               

Gattermannova reakcija

Gattermannova reakcija ali Gattermannova sinteza aldehidov je kemijska reakcija, v kateri se aromatske spojine formilirajo z vodikovim cianidom v prisotnosti Friedel-Craftsovega katalizatorja, na primer AlCl 3. Reakcija, ki je podobna Friedel-Cra ...

                                               

Houben–Hoescheva reakcija

Houben-Hoescheva reakcija je organska reakcija, v kateri aromati reagirajo z nitrili in tvorijo aromatske ketone. Reakcija je različica Friedel-Craftsove acilacije z vodikovim kloridom in Lewisovo kislino kot katalizatorjem. Reakcija se imenuje p ...

                                               

Schollova reakcija

Schollova reakcija je spajanje dveh aromatskih spojin s pomočjo Lewisove in protonske kisline. Reakcija se imenuje po njenem odkritelju, švicarskem kemiku Rolandu Schollu. Scholl je leta 1910 poročal o sintezi kinona in perilena iz naftalena. V o ...

                                               

Schotten-Baumannova reakcija

Schotten–Baumannova reakcija je postopek za sintezo amidov iz aminov in kislinskih anhidridov: Ime Schotten–Baumannova reakcija se včasih uporablja tudi za reakcije med kislinskimi kloridi in Alkoholi, v katerih nastajajo estri. Reakcijo sta prva ...

                                               

Zincke-Suhlova reakcija

Zincke–Suhlova reakcija je poseben primer Friedel-Craftsove alkilacije, ki sta ga prva opisala nemška kemika Theodor Zincke in R. Suhl leta 1906. Klasičen primer Zincke-Suhlove reakcije je pretvorba p-krezola v cikloheksadienon, ki poteka v tetra ...

                                               

Ogenj

Ôgenj je hitra oksidacija materiala v kemijskem procesu zgorevanja, ki sprošča toploto, svetlobo in različne proizvode kemijskih reakcij. Počasnejši oksidativni procesi, kot so rjavenje ali prebavljanje, se ne štejejo kot del te opredelitve. Plam ...

                                               

Nadzor nad ognjem zgodnjih ljudi

Nadzor ognja zgodnjih ljudi je bila prelomnica v kulturnem pomenu človeške evolucije, ki je omogočila ljudem, da se grejejo, zaščitijo in kuhajo hrano. Netenje ognja, je prispevalo oziroma omogočilo človeku, da je lahko svoje dejavnosti opravljal ...

                                               

Piromanija

Piromanija izhaja iz grške besede πῦρ. Piromanija je psihična motnja, in sicer motnja kontrole impulzov, pri kateri se posameznik ne more upreti vzgibu po namernem povzročanju požarov, in sicer, da bi razbremenil napetost ali zaradi takojšnje zad ...

                                               

Seznam encimov

aromataza EC 1.14.14.1 citokrom-P450-oksidaza CiP2D6 EC 1.14.14.1 CiP3A4 EC 1.14.14.1 citokrom P450 CiP2E1 EC 1.14.14.1 dušikov-oksid-dioksigenaza EC 1.14.12 EC 1.14.13 dušikov-oksid-sintaza EC 1.14.13.39 CiP2E1 EC 1.14.14.1 EC 1.14.14 aromataza ...

                                               

Encimski inhibitor

Encímski inhibítor ali encimski zaviralec je snov, ki inaktivira oz. deaktivira encim. Med encimske inhibitorje spadajo različne kemične snovi, kot so produkti reakcij, analogi substratov, toksini, zdravila ter kovinski kompleksi in različne drug ...

                                               

Holin-acetiltransferaza

Holin-acetiltransferaza je encim, ki katalizira sintezo acetilholina iz holina in acetil-CoA. Holin-acetiltransferaza se tvori v telesu živčne celice in se nato prenese v živčne končiče v bližino sinaps, kjer se z njeno pomočjo tvori acetilholin. ...

                                               

Koencim

Koencimi so organske ali koordinacijske spojine, ki pomagajo encimu katalizirati reakcijo. Lahko sprejemajo atome, ki jih oddaja substrat ali oddajajo atome, ki jih substrat sprejema. Vloga koencimov je pri kataliziranju encimskih reakcij ključne ...