Back

ⓘ Glavni podčastnik
                                     

ⓘ Glavni podčastnik

Glavni podčastnik je vodja Podčastniške g a zbora in je glavni svetovalec poveljnika ali načelnika generalštaba oz. obramnega štaba za zadeve vojakov in podčastnikov.

Glavni podčastniki delujejo v nacionalnih strukturah v okviru vodstva enot na taktični od ravni bataljona in višje, operativni in strateški ravni ter v okviru Natove poveljniške strukture NCS in Natove strukture sil NFS, kot primarne in stalne vodstvene dolžnosti.

Glavni podčastniki so po činu in položaju najvišji podčastniki v svoji enoti oziroma poveljstvu. Njihovo osnovno poslanstvo je, da v duhu in skladno z zahtevami poveljnika oz. načelnika učinkovito vodijo oziroma usmerjajo delovanje podčastniškega zbora. V skladu z usmeritvami pripravljajo, predlagajo in vzpodbujajo uveljavljanje pravil vojaškega vedenja in standarde usposabljanja ter urjenja, urejenosti, spoštovanja discipline, kodeksa vojaške etike, ukazov ter ostalih predpisov. Glavni podčastniki so tako najbolj izkušeni visoki podčastniki v strukturi podčastniških činov v sodobnih oboroženih silah OS. V veliki meri uporabljajo napredno voditeljstvo ter bogate izkušnje za uspešno načrtovanje in menedžment ter izpolnjevanje skupnega poslanstva. Svetujejo štabnim elementom, dajejo navodila podrejenim in jim nudijo mentorstvo ter usklajujejo in nadzorujejo usposabljanje. Spremljajo učinkovitost enot in ohranjajo standarde. Poleg tega spremljajo moralo enot in celostno skrb za pripadnike ter skrbijo za poklicni razvoj podčastnikov in ohranjanje standardov. Služijo kot vzor vsem podčastnikom in nižjim častnikom ter so svetovalci v okviru višjih poveljstev. Glavni podčastniki prenašajo usmeritve, praviloma ustno, preko vodstvenih podčastnikov v podčastniški podporni liniji angl. NCO Support Channel.

Podčastniška podporna linija izvaja uveljavljene politike, direktive in ukaze, standardizira delovanje, izvaja in zagotavlja usmeritve glede usposabljanja in izobraževanja ter skrbi za profesionalni razvoj, vedenje in ravnanje pripadnikov sil vojakov in podčastnikov. Poleg tega mora podčastniška podporna linija razumeti namero poveljnika, da lahko preko svojega kanala vsem pripadnikom izdaja učinkovita navodila za izvedbo.

Po NATO -vi definiciji so glavni podčastniki Command Senior Enlisted Leader / CSEL ključni visoki podčastniki na vrhu piramide podčastniških činov, ki služijo kot višji svetovalci poveljnikom in vodjem štabnih elementov. Poveljnikom/načelnikom dajejo priporočila glede vseh zadev v zvezi z vojaki in podčastniki. Skrbijo za ravnanje v skladu s politikami, izpolnjevanje standardov in delovne učinkovitosti, izvajanje učinkovitega usposabljanja in vzdrževanje discipline v organizaciji. Nadzorujejo poklicni razvoj vseh podčastnikov. Delujejo na najvišjem nivoju in zagotavljajo nadzor na taktični, operativni in strateški ravni ter podpirajo namero poveljnika/načelnika. Ta položaj ne sme biti podvojen z drugo funkcijo, saj bi to lahko ogrozilo integriteto koncepta poveljniškega tima angl. Command Team.

Poveljniški tim, kot ga razumejo v sodobnih OS in Natu, je strokovno in na zvestobi temelječe partnerstvo med poveljnikom/načelnikom in glavnim podčastnikom CSEL/SEL na vseh ravneh poveljevanja. Poveljniški timi so del strukture poveljevanja in kontrole od taktične ravni do ravni strateškega poveljstva. Medtem ko ima poveljnik/načelnik uradno pristojnost nad enoto/poveljtvom, glavni podčastnik podpira namero ter prednostne in dodeljene naloge poveljnika/načelnika na podlagi poveljnikovega pooblastila. Glavni podčastnik je ob poveljniku/načelniku in skrbi za jasnost poslanstva za vse pripadnike enote ter poveljniku/načelniku zagotavlja neposredne povratne informacije sil o vseh nalogah. Krepitev koncepta poveljniškega tima na vseh ravneh v okviru nacionalnih in Natovih vodstvenih nivojih je izredno pomemben za izkazovanje enotnosti in določenosti odnosa med častnikom in podčastnikom. To omogoča kritično razmišljanje in nepristransko komunikacijo, kar zagotavlja podčastniški pogled v procesih odločanja in izvajanje neposredne komunikacije navzdol, navzgor in preko celotnega spektra poveljevanja in kontrole.

V Slovenski vojski so bile dolžnosti glavnih podčastnikov uvedene že kmalu po prehodu na poklicno sestavo in polnopravnem članstvu v zvezi NATO. Skladno z veljavno strukturo in formacijami Slovesnke vojske, glavni podčastniki skladno z opisom del in nalog uspešno opravljajo svoje dolžnosti v vseh enotah in na vseh ravneh taktični, operativni in strateški. Najvišji glavni podčastnik je glavni podčastnik Slovenske vojske, ki deluje v okviru vodstva Generalštaba Slovenske vojske.

                                     

1. Glavni podčastniki v Slovenski vojski

 • Prvi glavni podčastnik Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje PDRIU je bil štabni prapoščak Igor Skopec, ki je to dolžnost opravljal od leta 2008 do leta 2012. Trenutni glavni podčastnik Centra vojaških šol CVŠ je višji praporščak Avguštin Burg.
 • Prvi glavni podčastnik LOGBR SV PP je bil višji praporščak Igor Svečak.Trenutni glavni podčastnik LOGBR je praporščak Ivan Šušnjara.
 • Trenutni glavni podčastnik Šole za podčastnike je praporščak Uroš Gornik.
 • Prvi glavni podčastnik 1. BR SV je bil višji praproščak Tomaž Mihelič. Trenutni glavni podčastnik 1. BR je višji praproščak Robert Rotar.
 • Prvi glavni podčastnik ESD je bil višji štabni vodnik Peter Adamič. Trenutni glavni podčastnik ESD je praporščak Branko Čož.
 • Prvi glavni podčastnik Slovenske vojske je bil štabni praporščak Igor Tomašič, ki je to dolžnost opravljal od leta 2009 do leta 2018. Trenutni glavni podčastnik Slovenske vojske je višji praporščak Danijel Kovač.
 • Prvi glavni podčastnik 430. MOD je bil praproščak Dušan Ivančič. Trenutni glavni podčastnik 430. MOD je praporščak Robet Božič.
 • Prvi glavni podčastnik 72. BR SV je bil štabni praproščak Marjan Horvat. Trenutni glavni podčastnik 72. BR je višji praporščak Klemen Jaunig.
 • Prvi glavni podčastnik BRZOL je bil praproščak Vladimir Jarabek. Trenutni glavni podčastnik 15. PVL je praporščak Dušan Murko.
 • Prvi glavni podčastnik Sil SV je bil štabni praporščak Janez Šmid, ki je to dolžnost opravljal od leta 2006 do leta 2012. Trenutni glavni podčastnik Sil SV je višji praporščak Franjo Cesar.
                                     

2. Viri in opombe

 • Kronika podčastniškega zbora SV.
 • Pravila službe v Slovenski vojski Ur. l. RS št. 84/09,
 • NATO Non-Commissioned Officer Bi-Strategic Command Strategy and NCO Guidelines SHAPE/CSEL/DP/17- 317925, 15. 9. 2017.
 • Direktiva za organiziranje in delovanje podčastniškega zbora SV akt GŠSV, št. 8041-1/2011-86 z dne 4.1. 2012,